Welkom op een Spring Life LLC Website. De op deze website geleverde informatie is alleen voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Lees deze Gebruiksvoorwaarden alstublieft aandachtig door voordat u deze website bezoekt of gebruikt. Door deze website te bezoeken, erkent u dat u de Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden mag u deze website niet bezoeken of gebruiken.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Gebruik van de website

Artikel 4 – Inhoud

Artikel 5 – Toepasselijkheid

Artikel 6 – Vrijwaring

Artikel 7 – Websites en links van derde partijen

Artikel 8 – Het aanbod

Artikel 9 – De overeenkomst

Artikel 10 – Herroepingsrecht / Duur van de bedenktijd / Kosten van het herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 16 – Overig

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Naast consument wordt in de onderstaande tekst ook u gelijk gebruikt;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Naast ondernemer wordt in de onderstaande tekst ook wij/we gelijk gebruikt;

7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Spring Life LLC

Vestigingsadres: 228 Park Ave. S. #31450, New York, NY 10003

Bedrijfsregistratienummer: 57388-42

VAT: 47-4021034

Telefoon 24/7: +31-20 24 15 891

Email: sales@mrx-nl.com

Artikel 3 – Gebruik van de website

De op deze website geleverde informatie is voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Bepaalde secties van deze website zijn bedoeld voor een specifiek publiek, waaronder werknemers van Spring Life LLC, klanten en aandeelhouders, evenals leden van de gezondheidszorggemeenschap en het algemene publiek. Uw toegang tot en gebruik van de informatie die deze website bevat is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord, zonder beperking of voorbehoud, met deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 4 – Inhoud

Spring Life LLC zal alle redelijke inspanningen verrichten om nauwkeurige en actuele informatie op deze website te plaatsen, maar Spring Life LLC geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid daarvan. U gaat ermee akkoord dat u deze website en de inhoud daarvan op eigen risico bezoekt en gebruikt. Spring Life LLC wijst alle garanties, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, inclusief garanties over verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel, af. Noch Spring Life LLC, noch een andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze website zal aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief zonder beperking, directe, incidentele, consequentiële, indirecte of punitieve schade, voortvloeiend uit toegang tot, gebruik van deze website of onvermogen om deze website te gebruiken, of mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Deze beperking omvat schade aan uw computer of mogelijke virussen die uw computerapparatuur besmetten.

Artikel 5 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg zullen worden toegezonden.

Artikel 6 – Vrijwaring

U gaat ermee akkoord dat u Spring Life LLC en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers en partners uit derde partijen vrijwaart, verdedigt en schadeloos stelt tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die resulteren uit uw schendig van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7 – Websites en links van derde partijen

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten die worden bijgehouden door derde partijen waarover Spring Life LLC geen controle heeft. Zulke links worden alleen voor uw gemak geleverd. Andersom kan deze website ook bezocht worden via links van derde partijen waarover Spring Life LLC geen controle heeft. Spring Life LLC geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van informatie op dergelijke websites en zal niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade of letsel van enige soort die voortvloeit uit dergelijke inhoud of informatie. Het opnemen van een link naar een derde partij impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door Spring Life LLC.

Artikel 8 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 9 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 10 – Herroepingsrecht / Duur van de bedenktijd / Kosten van het herroepingsrecht

1. Annuleringsverzoek

U dient een duidelijke e-mail te schrijven met uw volledige naam, ordernummer, e-mail en de reden voor annulering.

2. Annuleringskosten

Er zijn geen annuleringskosten voor bestellingen zonder expresverzending waarvan het annuleringsverzoek binnen 12 uur na het plaatsen van de bestelling gedaan is. Alle annuleringsverzoeken voor bestellingen die ingediend worden na de periode van 12 uur en/of bestellingen met expresverzending zijn onderworpen aan 10% annuleringskosten. Alle annuleringsverzoeken na 1 werkdag zijn ongeldig omdat de bestelling dan reeds verzonden is.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.

3. Verzoek voor Retournering/Restitutie

U dient een duidelijke e-mail te schrijven met uw volledige naam, ordernummer, e-mail en de reden voor annulering

4. Beleid Restitutie/Retourneren

Als u op enig moment onze producten wilt retourneren binnen 30 dagen na uw bestelling, kunt u dat doen voor een volledige restitutie met aftrek van mogelijke verzend- en administratiekosten.

Ons postadres voor retournering is:

Pakketdienst QLS (Nathans Naturals)

Bamendaweg 18

3319GS Dordrecht

Nederland

*Merk op dat u ons per e-mail moet informeren over uw retournering met uw volledige oorspronkelijke bestelinformatie wanneer u uw bestelling retourneert.

sales@mrx-nl.com

5. Retournerings/Restitutiebeleid

De ondernemer accepteert retourneringen alleen binnen 30 dagen. Verzoeken voor retourneringen worden alleen binnen 30 dagen na aankoopdatum van de bestelling geaccepteerd. In het geval van een onvoorziene vertraging in de verzending van het bestelde artikel, kunt de consument een verlenging van de retourneringsperiode vragen. Na 30 dagen is het niet meer mogelijk om het artikel te retourneren of restitutie te ontvangen voor de bestelling. Het annuleringsbeleid is eenvoudig – de consument zal een volledige restitutie krijgen minus 15% herbevoorradingskosten. De herbevoorradingskosten dekken ook mogelijke geopende flessen die de consument heeft gebruikt, maar de consument moet open/gesloten flessen terugsturen om een volledige restitutie te ontvangen. Verzuim om de flessen terug te sturen zorgt voor een vertraging/afwijzing van de restitutie. De restitutie zal binnen 5-7 dagen verwerkt worden nadat de ondernemer de retour terug heeft ontvangen in zijn warenhuis. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 – De prijs

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

1. Alle bestellingen worden geleverd via Bpost/PostNL.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Alle bestellingen worden binnen 1 werkdag verwerkt en verzonden. Het bestelde product zou binnen 1-3 dagen aan moeten komen. Gratis levering duurt 6-8 dagen.

4. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, heeft de consument in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Overig

Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettelijk, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling scheidbaar zijn zonder gevolgen voor de afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Spring Life LLC behoudt zich het recht voor om materialen van deze website op enig moment naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen.